1 Ekim Dünya Mimarlık Günü

KP

mimarın rolü...

Mimarlık bir meslek olarak tanımlandığı M.S. 1. yüzyıldan bu yana, sorumluluk ve edim alanını üç ölçüt - ilke ile tanımladı. Yapıda “sağlamlık - güzellik - işlevsellik”. Mimarlar konumları ve yetkileri ne olursa olsun bu üç ilkeye saygılı çalışageldiler. Ama sürekli olarak işverenlerin parasal çıkar ve politikacıların sığ estetik görüşleri ile özledikleri amaçlara kolayca ulaşamadılar. Çoğunlukla da engellendiler.

Vizyon sahibi bir yönetici toplumsal sorumluluk yüklenmiş bir mal sahibi olmadıkça ne yapı ölçeğinde ne de kentsel ortamda etkili olabilmesi olası değil.

Elbette başarılı oldukları projeler ve çözümler var. Unutmamamız gereken bir gerçek şu ki; C. Doxiadis’in 1960’lardaki saptaması ile, yaşadığımız çevrenin yüzde onunda dahi mimarlar etkili değil. Yapılı çevre ve kentsel ortamların mimarlık mesleğinin denetiminde ve onun katkılarıyla oluşamıyor olması en büyük eksiklik.

architects’ role…

Architecture is defined as a profession since A.D 1st century, as it has defined its scope and action with three criteria. Those are “firmness - commodity - and delight. Architects worked hard by considering to these three principles truthfully. However; due to the pecuniary benefits of clients and politicians low aesthetic sense, they could not easily achieve the goals that they have been longing for. Mostly, they are also precluded.

A visionary leader is unlikely to be effective in the structure, scale or in the urban environment unless he or she has socially responsible aspirations.
Of course, there are projects and solutions that have succeeded. The fact that we should not ignore that according to C. Doxiadis’ assertion in the 1960s, architects are not particularly effective in the environment that we live in. That is at most 10%. It is so sad that even though the built environment and urban environments are supervised by the architectural profession, the environment we live in is not formed by them.


katkı...

Benim katkım 25 yıl yöneticisi olduğum Aga Khan Mimarlık Ödülü’nde sosyal, ekonomik, estetik ve teknoloji katkıları ile örnek projeleri belirledikten sonra, bağımsız bir Jüri tarafından değerlendirip kamuoyuna sunarak meslek ortamını etkilemek oldu. 

Şimdi değişen öncelikleri olan, dünyanın her yerinde, yüzlerce ödül var. Her ödülün amacı mimarlığı ve mesleğin yüce değerlerini, toplum yararına kullananları yüreklendirmek, yinelenebilir örnekleri meslek kamuoyuna sunmak olmalı. Böylece mimarlar yüreklendirilirken işveren ve yöneticiler başarı ölçütlerine özendirilmeli.

contribution...

My contribution was to influence the professional environment. I was the executive Aga Khan Architecture Awards exemplary projects focused on social, economic, aesthetic and technological aspects. The projects have been evaluated by an independent jury the Awarded.
Presently there are hundreds of awards all over the world, with changing priorities. The aim of each award is to encourage those who use architecture and the respectable values of design for the benefit of society and to present replicable models to the public. This should encourage architects, also clients and societal leaders.teknoloji ve mimarlığın geleceği...

Hızla gelişen teknoloji yapı sektöründe de yerini buldu. Yapı sistemleri güçlendi ve hafifledi. Bir yandan daha yüksek ve büyük yapılar gerçekleşirken öte yandan gelişen yüksek teknoloji enerji sakınımı, çevresel korumada kullanılıyor bu da mimarlığa yepyeni ufuklar açıyor. Değişen dünyada gelişen teknolojinin insanların yaşam alanlarına girmesi mimar - mühendis iş birliği, yönetici ve işverenlerin desteği ile olacaktır.

technology and the future of architecture...

Rapidly developing technology is now predominantly in the construction industry. Building systems are both firmer and lighter. On the one hand, higher and larger structures are now in place, while energy saving is used for environmental protection through high-tech opportunities and this opens up new horizons for architecture. The cooperation of architects and engineers, with the support of leaders and clients, will lead to the development of technologies will become a part of people’s living spaces worldwide.